σταθερό 2310 839474 κινητό 6974661750  

Τι είναι η ρύθμιση αυθαιρέτων;

Πρόκειται για την διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/20117 ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ (από 3 Νοεμβρίου 2017). Με την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο (εφόσον αυτό υπερκαλύπτει το ειδικό πρόστιμο) αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, για αυθαίρετες κατασκευές, υπερβάσεις δόμησης, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στο νόμο αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης.

Στις ρυθμίσεις του ν.4495/2017 μπορούν να ενταχθούν αυθαίρετες κατασκευές που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28/07/2011, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης. 

Ποιες περιπτώσεις αυθαίρετων δεν μπορούν να υπαχθούν στο ν.4495/2017;

Δεν μπορούν να ρυθμιστούν αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται:

• σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού

• σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου

• εντός παρόδιας στοάς η οποία υφίσταται κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής

• στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους

• σε δημόσιο κτήμα

• σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας

• σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης

• σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο

• σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, αν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή η χρήση κατά την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης

• σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή σε κτίριο που είναι αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο

• σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο το οποίο δεν μπορεί να αποκατασταθεί μετά την εκτέλεση εργασιών στατικής ενίσχυσης

• σε εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού εφόσον το ανώτατο ύψος της αυθαίρετης κατασκευής ή του χώρου που έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, υπερβαίνουν το ύψος της κορυφογραμμής, εξαιρούνται αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης σε κτίρια που έχουν κατασκευαστεί προ της 31.12.2003.

• σε εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμού, εντός απόστασης είκοσι μέτρων από τον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος 66KV-150 KV και 25 μέτρων για αγωγούς με υψηλή τάση ρεύματος 400KV

• σε περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς για την προστασία εναέριας κυκλοφορίας, εκτός αν υπάρχει σχετική έγκριση της ΥΠΑ

Ποιες είναι οι κατηγορίες των αυθαιρέτων;

Σύμφωνα με το αρ.96 του ν.4495/2017 τα αυθαίρετα κτίσματα δηλώνονται σε μία από τις πέντε κατηγορίες:

Kατηγορία 1

Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές με αποκλειστική χρήση την κατοικία οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9.6.1975 με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Στις περιπτώσεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά ιδιοκτησία.

Κατηγορία 2

Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1.1.1983. Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ του έτους 1983 με την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου κατά τις διατάξεις του παρόντος. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.

Κατηγορία 3

Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβόλου ποσού 250 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου, οι εξής παραβάσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών:

• Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 20%

• Προσθήκη μόνωσης εξωτερικά στις όψεις

• Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί υπέρβαση της επιφάνειάς τους έως 20%. Συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και ανοικτοί εξώστες που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης, εφόσον εξασφαλίζεται κάτω από την επιφάνεια τους ελεύθερο ύψος τουλάχιστο 3 μέτρα

• Αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών

• Κατασκευή πέργκολας κατά την παρ. 60 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

• Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας θέσης στάθμευσης

• Δεξαμενές αποχέτευσης στεγανές ή απορροφητικές, καθώς και δεξαμενές νερού

• Οικίσκοι που καλύπτουν αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με μέγιστες διαστάσεις 3,00 Χ 3,00 και ύψους έως 2,50 μέτρα

• Εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 μέτρο

• Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο για κατοικίες και 2 μέρα για βιοτεχνίες και ειδικά κτίρια

• Υπέρβαση νομίμου ύψους καμινάδας έως 1,50 μέτρο και πέργκολας έως 4 μέτρα ύψους για ξενοδοχεία και καταλύματα

• Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τετραγωνικά μέτρα και ύψους έως 2,50 μέτρα

• Υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια

• Αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους

• Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 5%

• Παραβάσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού

• Πρόχειρες, προσωρινές, κινητές, κατασκευές από πανί ή νάυλον που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εμπορίου σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμη άδεια 

• Πρόχειρες ξύλινες βοηθητικής χρήσης κατασκευές έως 8τ.μ. και μέγιστο ύψος 2,5 μέτρα που βρίσκονται στον ακάλυπτο

Κατηγορία 4

Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια αναστέλλεται για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Στα ποσοστά αυτά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3775/2009 (Α΄ 122), 3843/2010 (Α΄ 62) και 4014/2011 (Α΄ 62). Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου.

Κατηγορία 5

Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω από 1 έως 4 κατηγορίες. Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου και επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτών μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Οι κατασκευές αυτές μπορεί να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης με την αντιστοίχιση ίσου με την υπέρβαση τους Τίτλου Σ.Δ., μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων, εφόσον βρίσκονται εντός Π.Α.Ε.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 73 .

Ποια έγγραφα θα χρειαστώ για τη ρύθμιση αυθαιρέτου;

Για την υπαγωγή στο ν.4495/2017 οι ιδιοκτήτες από την πλευρά τους θα πρέπει να έχουν:

 • Αριθμό οικοδομικής αδείας (εφόσον έχει εκδοθεί άδεια)

 • Απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης ή αποδεικτικό υποβολής στο κτηματολόγιο (εφόσον έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο)

 • Τίτλοι ιδιοκτησίας - συμβόλαιο

 • Αντίγραφο Ε9

 • Αποδεικτικά στοιχεία παλαιότητας

Ποια είναι η διαδικασία της ρύθμισης;

Σε πρώτη φάση το γραφείο μας αναλαμβάνει να πάρει αντίγραφα των μελετών (αρχιτεκτονικά, τοπογραφικό διάγραμμα, στέλεχος αδείας, διάγραμμα κάλυψης) από το αρχείο της ΥΔΟΜ για να γίνει ο υπολογισμός του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος και αποτύπωση του ακινήτου. Έχοντας συλλέξει πλέον όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε το ειδικό ενιαίο πρόστιμο και το ύψος του παραβόλου που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση.

Ο ιδιοκτήτης/ες αφού ενημερωθούν για το ύψος του ειδικού προστίμου, την κατηγορία του αυθαιρέτου και τις απαιτούμενες διαδικασίες θα πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) θεωρημένη από ΚΕΠ για το έτος και την επιφάνεια της αυθαίρετης κατασκευής, δήλωση ανάθεσης μηχανικού θεωρημένη από ΚΕΠ και ιδιωτικό συμφωνητικό για τη διαδικασία της ρύθμισης. Παράλληλα ξεκινάμε την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται για την συγκεκριμένη ρύθμιση.

Έπειτα γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ με την πληρωμή του παραβόλου και του ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΤΕΕ. Ακολουθεί η πληρωμή του ενιαίου ειδικού προστίμου σε δόσεις ή σε εφάπαξ καταβολή με έκπτωση 20%.

Πως υπολογίζεται το ενιαίο ειδικό πρόστιμο και το ύψος του παραβόλου;

Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου λαμβάνονται πολλοί παράγοντες υπόψη όπως:

• Το είδος χρήσης (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη κατοικία, τουρισμός - βιομηχανία, υπηρεσίες)

• Αν υπάρχει οικοδομική άδεια, αν το ακίνητο βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, αν έχει γίνει αλλαγή χρήσης

• Η παλαιότητα ολοκλήρωσης αυθαίρετης κατασκευής

• Το σύνολο της υπέρβασης δόμησης κύριων χώρων και χώρων μειωτικού συντελεστή (σε υπόγειες στάθμες, πατάρια, σοφίτες)

• Το ποσοστό υπέρβασης δόμησης, η υπέρβαση καθ΄ύψος, η υπέρβαση κάλυψης, η παραβίαση πλάγιων αποστάσεων, η παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο, λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις

 

• Πιθανός κοινωνικός συντελεστής για έκπτωση:

• ΑΜΕΑ καταβάλλουν το 15%-20% του προστίμου ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας (για 80% και 67%) και το εισόδημα τους

• Παλιννοστούντες ομογενείς καταβάλλουν το 20% του προστίμου

• Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Και πολύτεκνοι με δευτερεύουσα κατοικία (επιφάνεια μικρότερη των 80 τ.μ.), που καταβάλλουν 50% του προστίμου

• Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, που καταβάλλουν ποσοστό 30% του προστίμου

• Μακροχρόνια άνεργοι που καταβάλλουν το 30% του προστίμου

• Δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης που καταβάλλουν το 20% του προστίμου

• Η τιμή ζώνης της περιοχής

 

Το ύψος του παραβόλου ορίζεται στα:

• 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τμ

• 500 ευρώ για κτίριο/χρήση από 100 τμ και μέχρι 500 τμ

• 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 500 τμ μέχρι 2.000 τμ

• 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση 2000 τμ μέχρι 5000 τμ

• 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 5000 τμ

για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο.

Χρήσιμες πληροφορίες για τη ρύθμιση αυθαιρέτων

 •Στο ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπάρχει επιπλέον έκπτωση : κατά 20% εάν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί μέχρι τις 08/04/2018, κατά 10% εάν υπαχθεί από τις 09/04/2018 – 08/10/2018 κατά 10% εφόσον υποβληθεί η μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

 • Το πρόστιμο μπορεί να καταβάλλεται σε δόσεις. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου. Σε περίπτωση προκαταβολής του 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

 • Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης, ή και παραβόλων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι ήδη τα καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.

 • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικού ποσού του εξαμήνου τότε το ανεξόφλητο ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

 • Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτικό διαμέρισμα του αυθαιρέτου και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.

 • Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου.

 • Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου ή την εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο.

 • Επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε δικαιοπραξίας (συμβολαιογραφική πράξη) καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30% αυτού, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνειο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 • Υπάγονται υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης και ύψους μέχρι ποσοστού 20% των επιτρεπομένων, κατασκευών, επί κτιρίου για το οποίο εκδόθηκε νόμιμη άδεια και οι εργασίες αποπεράτωσης ολοκληρώθηκαν στο σύνολό τους μετά τις 28.07.2011, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού και η θεώρηση για την έναρξη των εργασιών, από την Αστυνομική Αρχή, έλαβε χώρα προ τις 28.07.2011.

 • Η διαφορετική διαρρύθμιση ιδιοκτησίας από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή. 

 • Η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου, από αυτήν που προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, αν έχει επιφέρει τροποποίηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο. 

 • Η διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτικά προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων από αυτήν που προβλέπεται στα σχέδια της συμβολαιογραφικής δήλωσης του Ν.1221/1981, συνιστά αυθαίρετη κατασκευή και ως ειδικό πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και δεν καταβάλλεται παράβολο. Απαιτείται κάτοψη αποτύπωσης των υφισταμένων θέσεων στάθμευσης.

 • Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ή του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο.

Πόσο θα μου κοστίσει η αμοιβή της ρύθμισης;

Το γραφείο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στη διαδικασία της ρύθμισης αυθαιρέτων κάνοντας μεγάλες εκπτώσεις στις νόμιμες αμοιβές της διαδικασίας της ρύθμισης, ανάλογα πάντα την κάθε περίπτωση και τον όγκο της δουλειάς που απαιτείται. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 839474 ή στο 6974661750 για να ενημερωθείτε για το κόστος της ρύθμισης στο δικό σας ακίνητο.

Back to top