σταθερό 2310 839474 κινητό 6974661750  

Τι είναι η έγκριση και η άδεια δόμησης;

Για την νόμιμη ανέγερση, προσθήκη ή αλλαγή χρήσης απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης (οικοδομική άδεια). Πριν την έκδοση άδειας δόμησης χορηγείται από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) η έγκρισης δόμησης, η οποία πιστοποιεί το δικαίωμα δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης που επιτρέπει την έκδοση Άδειας Δόμησης. 

Η άδεια δόμησης είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης;

Έκδοση άδειας δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

• Κατεδάφιση κατασκευών

• Εκσκαφές ή επιχώσεις 

• Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους

• Κατασκευή κολυμβητικής πισίνας

• Αλλαγή χρήσης

• Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης

• Περιτοιχίσεις και περιφράξεις

• Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών 

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση άδειας δόμησης;

Για την περίπτωση της ανέγερσης, σε πρώτη φάση γίνεται έλεγχος για την οικοδομησιμότητα και τους όρους δόμησης του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου που έχετε στην κατοχή σας βάση του υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος και τους τίτλους ιδιοκτησίας.

Έπειτα γίνεται η αρχιτεκτονική μελέτη-πρόταση με τη μορφή προσχεδίου της τελικής μελέτης σύμφωνα με της ανάγκες και απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.

Ακολουθεί η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση της άδειας καθώς και η διαδικασία για την χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων από δασαρχείο και αρχαιολογία.

Πλέον μπορεί να γίνει αίτηση και να κατατεθεί ο φάκελος στην υπηρεσία δόμησης του δήμου για την χορήγηση έγκριση δόμησης. Τέλος προσκομίζονται οι λοιπές μελέτες και εγκρίσεις και εκδίδεται η άδεια δόμησης.

Για πόσο διάστημα είναι σε ισχύ η έγκριση και η άδεια δόμησης;

Η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα έτος για κτίρια επιφάνειας έως 2.000 τ.μ. και για δύο έτη για κτίρια επιφάνειας μεγαλύτερης των 2.000 τ.μ.

Η άδεια δόμησης εφόσον δεν ανακληθεί ή ακυρωθεί ισχύει για τέσσερα έτη από την έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τετραγωνικών μέτρων ισχύει για έξι χρόνια.

Για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαμορφώσεις, κοπή δέντρων εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης και ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της.

Τι γίνεται σε περίπτωση που λήξει η ισχύς της άδειας δόμησης;

Η άδεια δόμησης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση και κατόπιν αυτοψίας:

α. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.

β. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.

γ. Για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική.

Back to top